ES aktualijos

Europos Komisija stiprina kovą su terorizmu

Europos Komisija stiprina kovą su terorizmu

Šiandien Europos Komisija imasi papildomų priemonių, kad dar labiau sumažintų teroristų ir nusikaltėlių veikimo galimybes, užkirsdama jiems kelią imtis priemonių nusikaltimams planuoti, finansuoti ir juos vykdyti.

Pagrindiniai šiandienos pasiūlymų aspektai:

1.       didinamas tapatybės kortelių saugumas ir mažinamas dokumentų klastojimasnustatomi bendri saugumo standartai visoje ES; nustatoma, kad biometriniai duomenys yra privalomi šalyse, kuriose išduodamos asmens tapatybės kortelės ir bus griežčiau nustatyta, kas gali turėti prieigą prie biometrinių duomenų; numatoma laipsniškai atsisakyti reikalavimų neatitinkančių kortelių joms pasibaigus galioti arba ne vėliau kaip per penkerius metus, o mažiau saugių kortelių atveju (t. y., automatizuotai nenuskaitomų) – per dvejus metus.

2.       stiprinama kova su terorizmo finansavimu. Siekiant suteikti galimybes teisėsaugos institucijoms laiku gauti finansinę informaciją, kurios reikia tiriant sunkius nusikaltimus, siūloma suteikti teisėsaugos institucijoms tiesioginę prieigą prie banko sąskaitų informacijos, laikomos nacionaliniuose centralizuotuose registruose. Taip pat numatomas geresnis nacionalinių teisėsaugos institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas.

3.       griežtesnės taisyklės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir šaunamųjų ginklų importo bei eksporto. Siūloma į draudžiamų medžiagų sąrašą įtraukti naujų cheminių medžiagų, kurias būtų galima naudoti savadarbiams sprogmenims gaminti; suteikti valstybėms narėms galimybę nuspręsti taikyti leidimų išdavimo sistemą nustatytoms ribojamoms cheminėms medžiagoms pirkti, t.y., prieš išduodama leidimą kiekviena valstybė narė turės patikrinti tokio prašymo teisėtumą ir atlikti saugumo patikrinimą, įskaitant teistumo patikrinimą; valstybės narės turėtų sistemingai tikrinti visus asmenis, teikiančius prašymą išduoti eksporto leidimą.

4.       lengvinama prieiga prie elektroninių įrodymųBus sukurta Europos įrodymų pateikimo orderio procedūra: pagal šią procedūrą vienos valstybės narės teisminė institucija galės tiesiogiai paprašyti paslaugų teikėjo, teikiančio paslaugas Europos Sąjungoje, bet įsisteigusio ar turinčio padalinių kitoje valstybėje narėje, elektroninių įrodymų (kaip antai elektroninių laiškų, SMS žinučių ar mobiliųjų programėlių pranešimų), bus užtikrinta, kad išdavus europinį sąskaitos blokavimo įsakymą duomenys nebūtų ištrinamiEuropos įrodymų pateikimo orderiai būtų išduodami tik baudžiamajame procese, ir taikomos visos baudžiamosios teisės procesinės garantijos.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!RW96QY