Be kategorijos

Europos Komisija rekomenduoja priemones efektyviai kovai su neteisėtu turiniu internete

Tęsdama kovą su neteisėtu turiniu internete, šiandien Europos Komisija teikiamoje rekomendacijoje siūlo veiksmingiau neteisėtą turinį šalinti padedančias procedūras: 

  • ·         Aiškesnės pranešimo ir veiksmų procedūros. Įmonės turėtų nustatyti paprastas ir skaidrias pranešimo apie neteisėtą turinį taisykles. Kad netyčia nebūtų pašalintas turinys, kuris nėra neteisėtas, turinio teikėjai turėtų būti informuojami apie sprendimus pašalinti turinį ir turėti galimybę juos užginčyti.
  • ·         Veiksmingesnės technologijos. Įmonės turėtų nustatyti aiškias naudotojams skirtas pranešimo sistemas. Jos turėtų turėti aktyvių neteisėto turinio aptikimo ir šalinimo priemonių, kurios visų pirma būtų taikomos teroristiniam turiniui ir turiniui, kurio neteisėtumas gali būti nustatomas be konteksto, tokiam kaip seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga ar suklastotos prekės.
  • ·         Geresnė pagrindinių teisių apsauga. Kad sprendimai pašalinti turinį būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti, ypač tais atvejais, kai naudojamos automatinės priemonės, įmonės turėtų taikyti veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, kad būtų visapusiškai paisoma pagrindinių teisių, saviraiškos laisvės ir duomenų apsaugos taisyklių.
  • ·         Ypatingas dėmesys mažoms įmonėms. Reikalingas įmonių bendradarbiavimas, ypač padedant mažesnių platformų operatoriams, kurie neturi daug išteklių ir praktinių žinių.
  • ·         Glaudesnis bendradarbiavimas su valdžios institucijomis. Jei esama sunkų nusikaltimą įrodančių faktų arba įtariama, kad neteisėtas turinys kelia pavojų gyvybei arba saugumui, įmonės turėtų nedelsdamos informuoti apie tai teisėsaugos institucijas. Valstybės narės raginamos nustatyti atitinkamus teisinius įpareigojimus.

 

Taip pat šiandien Europos Komisija skelbia rekomendacijas, kuriomis siekiama dar labiau pažaboti teroristinį turinį internete:

  • ·         Vienos valandos taisyklė. Teroristinis turinys yra žalingiausias pirmąsias valandas po jo pasirodymo internete, todėl visos įmonės paprastai turėtų jį pašalinti per valandą nuo su juo susijusio kreipimosi gavimo.
  • ·         Greitesnis aptikimas ir veiksmingas šalinimas. Siekdamos veiksmingai ir greitai šalinti teroristinį turinį ar panaikinti prieigą prie jo ir užtikrinti, kad pašalintas turinys neatsirastų iš naujo, interneto įmonės, be kreipimųsi sistemos, turėtų taikyti aktyvias, be kita ko, automatinio aptikimo, priemones.
  • ·         Patobulinta kreipimųsi sistema. Kad kreipimaisi būtų tvarkomi kuo skubiau, turėtų būti nustatytos paspartintos procedūros, o valstybės narės turi užtikrinti, kad turėtų pajėgumų ir išteklių, reikalingų teroristiniam turiniui aptikti ir nustatyti bei kreipimamsi dėl jo teikti.
  • ·         Reguliarus ataskaitų teikimas. Valstybės narės turėtų reguliariai, pageidautina, kas tris mėnesius, pranešti Komisijai apie kreipimusis bei veiksmus, kurių imtasi į juos reaguojant, ir apskritai apie bendradarbiavimą su įmonėmis siekiant pažaboti teroristinį turinį internete.

Europos Komisija stebės veiksmus, kurių imtasi pagal šią rekomendaciją, ir nuspręs, ar reikia imtis papildomų priemonių, įskaitant, jei reikia, teisės aktų rengimą. Šiuo tikslu valstybės narės ir įmonės turės per tris mėnesius pateikti aktualią informaciją apie teroristinį turinį, o per šešis mėnesius – aktualią informaciją apie kitą neteisėtą turinį.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Rx36vN