ES aktualijos

Europos Komisija skelbia finansavimo sistemos pasiūlymus siekiant tvaresnės ekonomikos

Europos Komisija skelbia finansavimo sistemos pasiūlymus siekiant tvaresnės ekonomikos

 Mūsų planeta vis labiau kenčia nuo nenuspėjamų klimato kaitos padarinių ir išteklių išeikvojimo, todėl būtina skubiai prisitaikyti prie tvaresnio modelio. Norint pasiekti Paryžiuje sutartus 2030 m. ES tikslus, be kita ko, 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, reikia maždaug 180 mlrd. EUR papildomų investicijų.

Todėl Europos Komisija šiandien skelbia ES klimato ir darnaus vystymosi darbotvarkei palankios finansų sistemos strategiją, nubrėžiančią gaires, kaip pasinaudojant finansavimu sukurti gerai veikiančią ekonomiką, kuri kartu leistų pasiekti aplinkos ir socialinius tikslus. Gairėse suplanuota:

  • ·         Sukurti bendrus terminus tvariam finansavimui apibrėžti, t. y. ES sistemą, arba taksonomiją, kad būtų apibrėžta, kas yra tvaru, ir nustatyti sritis, kuriose tvarios investicijos būtų naudingiausios.
  • ·         Remiantis šia ES klasifikacijos sistema sukurti žaliųjų finansinių produktų europinį ženklinimą. Jis leistų investuotojams lengviau atpažinti investicijas, kurios atitinka žalumo ar mažo anglies dioksido kiekio kriterijus.
  • ·         Išaiškinti turto valdytojų ir institucinių investuotojų pareigas atsižvelgti į tvarumą investavimo procese ir sugriežtinti informacijos atskleidimo reikalavimus.
  • ·         Reikalauti, kad draudimo ir investicijų bendrovės konsultacijas klientams teiktų pagal jų požiūrį į tvarumą.
  • ·         Integruoti tvarumą į rizikos ribojimo taisykles. Bankai ir draudimo bendrovės yra svarbus išorės finansavimo šaltinis Europos ekonomikai. Komisija ištirs, ar prasminga pakoreguoti, kai tai pateisinama rizikos aspektu, su tvariomis investicijomis susijusio bankų kapitalo reikalavimus (vadinamąjį žaliojo rėmimo koeficientą), kartu užtikrinant finansinį stabilumą.
  • ·         Didinti bendrovių ataskaitų skaidrumą. Siūlome persvarstyti nefinansinės informacijos gaires ir jas labiau suderinti su Finansinio stabilumo tarybos Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės rekomendacijomis.

2018 m. kovo 22 d. Komisija rengia aukšto lygio konferenciją, kurioje bus aptartas šiandien pateiktas veiksmų planas.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Gu99Jj