ES aktualijos

Europos Komisija teikia rizikos mažinimo pasiūlymą valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių išleidimo sistemai sukurti

Europos Komisija siūlo naujas taisykles, kurios leistų rasti rinkos principais grindžiamų sprendimų, kaip toliau integruoti ir įvairinti Europos finansų sektorių ir sukurti tvirtesnę ir atsparesnę ekonominę ir pinigų sąjungą.

28/05/2018

Pasiūlymu bus panaikintos nereikalingos reguliavimo kliūtys pagal rinkos principus leisti valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius. Šiuos vertybinius popierius, kaip reikalavimus dėl euro zonos vyriausybių obligacijų portfelio, leistų privačios institucijos. Patys valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai neapimtų tolygaus rizikos ir nuostolių paskirstymo tarp euro zonos valstybių narių. Riziką ir galimus nuostolius dalytųsi tik privatūs investuotojai. Investicijos į tokias naujas priemones padėtų investuotojams, kaip antai investiciniams fondams, draudimo bendrovėms arba bankams, diversifikuoti savo valstybės obligacijų portfelius, taigi finansų rinkos taptų integruotesnės. Be to, tokios investicijos padėtų susilpninti bankų ir jų buveinės valstybių ryšius, kurie, nors pastaruoju metu pažanga ir matyti, kai kuriais atvejais tebėra stiprūs. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai neigiamai nepaveiktų esamų nacionalinių obligacijų rinkų.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Pagal rinkos principus leidžiami valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai padės investuotojams diversifikuoti savo valstybės skolos pozicijas ir skatins finansinę integraciją. Tai pragmatiškas pasiūlymas, kuriuo daugiau privačios rizikos bus prisiimama integruotose finansų rinkose ir mažinama bankų sektoriui tenkanti rizika, taigi rizika nebereikės dalytis.“

Pasiūlymu Komisija įvykdo 2017 m. gegužės mėn. diskusijoms skirtame dokumente dėl ekonominės ir pinigų sąjungosIeškoti šios nuorodos vertimųEN••• paskelbtą įsipareigojimą – vieną iš svarbių darbų siekiant sukurti bankų sąjungą. Komisija ragina Tarybą ir Europos Parlamentą glaudžiai bendradarbiaujant užtikrinti greitą priėmimą ir įgyvendinimą. Pasiūlymas taip pat bus naudingas kuriant kapitalo rinkų sąjungą – padės plėtoti integruotesnes ir įvairesnes valstybės skolos finansų rinkas.

Kaip veiks valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai

Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai yra diversifikuota euro zonos šalių valstybės obligacijų grupė, į kurią pagal ekonominę reikšmę įtrauktos visų euro zonos šalių valstybės obligacijos. Pirkdami grupės obligacijomis užtikrintus minėtus vertybinius popierius, investuotojai gali rinktis, ar pirkti didesnės ar mažesnės rizikos vertybinius popierius. Tai priklauso nuo jų noro rizikuoti. Nuostoliai, jei tokių susidarytų, pirmiausia tektų tai grupei priklausantiems didžiausios rizikos vertybiniams popieriams, kita vertus, jų investicinė grąža investuotojams būtų didesnė. Todėl pirminiai vertybiniai popieriai būtų mažos rizikos, nes pirmiausia nuostolingi taptų didžiausios rizikos vertybiniai popieriai.

Pasiūlymu būtų panaikintos dabartinės reguliavimo kliūtys ir valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai būtų reguliuojami taip, kaip reguliuojamos nacionalinės euro zonos šalių valstybės obligacijos eurais (pavyzdžiui, kapitalo reikalavimų klausimai). Bankai ir kiti finansinės veiklos vykdytojai, kurie investuoja į valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius, galėtų labiau diversifikuoti savo investicijas ir sumažinti savo valstybės obligacijų portfelių riziką – tai teigiamai paveiktų visos finansų sistemos stabilumą.

Tačiau patys valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai neapimtų jokio tolygaus rizikos ir nuostolių paskirstymo tarp euro zonos valstybių narių. Valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius sugrupuotų privatūs subjektai, kurie būtų įsteigti vien tam, kad leistų ir valdytų šias priemones.

Pasiūlymu nustatomi tikslūs valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių tinkamumo kriterijai, kad būtų galima pasinaudoti numatyta reguliavimo tvarka. Toks standartizavimas didins valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių likvidumą ir jie bus patrauklesni didesniam skaičiui investuotojų. Pasiūlymu taip pat iš dalies keičiami kai kurie teisės aktai, kuriais nustatoma bankų ir kitų finansinės veiklos vykdytojų turimų valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių reguliavimo tvarka.

Pagrindiniai faktai

Valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių naudą ir galimybes tyrė Europos sisteminės rizikos valdybos vadovaujama aukšto lygio jungtinė institucijų darbo grupė. Ši grupė sausio mėn. paskelbė ataskaitąIeškoti šios nuorodos vertimųEN•••.

Prie pasiūlymo pridėtuose analizės ir poveikio vertinimo dokumentuose atskleidžiama, kad valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai galėtų sumažinti finansinio stabilumo riziką. Tai būtų pasiekta padedant bankams ir kitoms įstaigoms diversifikuoti valstybės obligacijų portfelius. Pirmininko J.-C. Junckerio ketinimų rašte, pridėtame prie 2017 m. rugsėjo mėn. Pranešimo apie Sąjungos padėtį, ir 2017 m. spalio mėn. Komunikate dėl bankų sąjungosIeškoti šios nuorodos vertimųEN••• paskelbta, kad 2018 m. pavasarį Komisija pateiks pasiūlymą dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių sistemos.

Todėl siūloma sistema būtų padedama privačiajam sektoriui į rinką išleisti valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius ir taip didinamas euro zonos stabilumas. Valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių idėja buvo pasiūlyta ekonominės politikos leidinyje akademikų grupės paskelbtame straipsnyje (žr. „ESBies: Safety in the Tranches“(link is external) ir ten pateiktas nuorodas).

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGAIeškoti šios nuorodos vertimųEN•••

Informacijos suvestinėIeškoti šios nuorodos vertimųEN•••