ES aktualijos

Europos Komisija pristato Europos žaliąjį kursą

Vakar Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą– veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europos žaliasis kursas yra mūsų nauja augimo strategija, skirta augimui, kuris daugiau duoda, nei paima. Juo remiantis parodoma, kaip keisti savo gyvenimo ir darbo, gamybos ir vartojimo būdą, kad gyventume sveikiau, o įmonės taptų novatoriškos. Visi galime prisidėti prie pertvarkos ir pasinaudoti galimybėmis. Veikdami pirmi ir sparčiai, padėsime savo ekonomikai tapti pasaulio lydere. Esame pasiryžę sėkmingai dirbti dėl šios planetos ir gyvybės joje – dėl Europos gamtos paveldo, biologinės įvairovės, savo miškų ir jūrų. Likusiam pasauliui parodydami, kaip būti tvariais ir konkurencingais, galėsime įtikinti kitas šalis imtis veiksmų kartu su mumis.“

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pridūrė: „Mes atsidūrėme kritinėje klimato ir aplinkos padėtyje. Europos žaliasis kursas – tai galimybė pagerinti žmonių sveikatą ir gerovę pertvarkant mūsų ekonomikos modelį. Mūsų plane nurodyta, kaip sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, atkurti gamtinę aplinką, apsaugoti laukinę gyvūniją, sukurti naujų ekonominių galimybių ir pagerinti piliečių gyvenimo kokybę. Visiems tenka svarbus vaidmuo ir ši pertvarka apims visas pramonės šakas ir šalis. Be to, mūsų pareiga – užtikrinti, kad ši pertvarka būtų teisinga ir kad niekas neliktų nuošalyje laikantis Europos žaliojo kurso.“

Remiantis Europos žaliuoju kursu, parengtos veiksmų gairės, kuriomis siekiama skatinti efektyvų išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, stabdyti klimato kaitą bei biologinės įvairovės nykimą ir mažinti taršą. Nurodomos reikalingos investicijos ir turimos finansavimo priemonės ir paaiškinama, kaip užtikrinti teisingą ir įtraukią pertvarką. Europos žaliasis kursas apima visus ekonomikos sektorius, visų pirma transportą, energetiką, žemės ūkį, pastatų sektorių, taip pat plieno, cemento, IRT, tekstilės ir cheminių medžiagų pramonę.

Siekdama į teisės aktus įtraukti politinį užmojį iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, Europos Komisija per 100 dienų pristatys pirmąjį Europos klimato teisės aktą. Kad įgyvendintų su klimatu ir aplinka susijusius tikslus, Europos Komisija taip pat pristatys 2030 m. biologinės įvairovės strategiją, naująją pramonės strategiją ir Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, tvarių maisto produktų strategiją „Nuo lauko iki stalo“ ir pasiūlymus dėl netaršios Europos. Nedelsiant bus imtasi didinti 2030 m. Europos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus, nustatant tikrovišką 2050 m. tikslo įgyvendinimo planą.

Kad būtų pasiekti Europos žaliojo kurso tikslai, reikės didelių investicijų. Apskaičiuota, kad norint pasiekti dabartinius 2030 m. klimato ir energetikos tikslus reikės 260 mlrd. EUR papildomų metinių investicijų, t. y. apie 1,5 % 2018 m. BVP. Šioms investicijoms reikės sutelkti viešąjį ir privatųjį sektorius. Kad padėtų patenkinti investavimo poreikius, 2020 m. pradžioje Europos Komisija pristatys Tvarios Europos investicijų planą. Bent 25 % ilgalaikio ES biudžeto turėtų būti skirta klimato politikai, o Europos investicijų bankas – Europos klimato bankas – užtikrins tolesnę paramą. Kad privatusis sektorius prisidėtų prie žaliosios pertvarkos finansavimo, 2020 m. Europos Komisija pateiks žaliojo finansavimo strategiją.

Kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu yra bendras siekis, tačiau ne visi regionai ir valstybės narės pradeda nuo to paties taško. Teisingos pertvarkos mechanizmu bus remiami tie regionai, kurie labai priklausomi nuo veiklos, kurios metu išskiriama labai daug anglies dioksido. Bus remiami piliečiai, kuriems bus sunkiausia prisitaikyti prie pertvarkos: jiems bus sudaromos galimybės pasinaudoti perkvalifikavimo programomis ir įsidarbinti naujuose ekonomikos sektoriuose.

2020 m. kovo mėn. Europos Komisija pradės įgyvendinti Klimato paktą, kad suteiktų piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir prisidėti rengiant naujus veiksmus, dalijantis informacija, pradedant vykdyti vietos lygmens veiklą ir skleidžiant informaciją apie sprendimus, kuriais gali pasinaudoti ir kiti.

Pasaulinės klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo problemos turi būti sprendžiamos pasauliniu mastu. ES toliau sieks integruoti savo aplinkos apsaugos tikslus ir standartus į JT biologinės įvairovės ir klimato konvencijas ir stiprins savo žaliąją diplomatiją. Siekiant įtikinti kitas šalis dėti daugiau pastangų, bus pasitelkti G 7, G 20 forumai, tarptautinės konvencijos ir dvišaliai santykiai. Kad užtikrintų tvarumą, ES taip pat naudosis prekybos politika ir kurs partnerystes su kaimynėmis šalimis Balkanuose ir Afrikoje, kad padėtų joms vykdyti jų pertvarkas.

Tolesni veiksmai

Komisija ragina Europos Parlamentą ir Europos Vadovų Tarybą pritarti Europos Komisijos siekiui dėl Europos ateities ekonomikos ir aplinkos ir padėti jį įgyvendinti. Europos Komisija pasiūlys priemones, apie kurias paskelbta Europos žaliojo kurso veiksmų gairėse.

Daugiau informacijos:

Komisijos pirmininkės U. von der Leyen politinės gairės.

Komunikatas dėl Europos žaliojo kurso